Địa chỉ

Địa chỉ : 33/32A Nguyễn Thái Sơn ,Phường 3 ,Quận Gò Vấp ,Tp HCM

Điện thoại

08 221 996 93

Email

songma.envi@gmail.com


Trang chủ Sản phẩm Tư vấn thiết kế môi trường đánh giá tác động môi trường
đánh giá tác động môi trường

1.      Định nghĩa:

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là công cụ quan trọng trong lĩnh vực Quản lý nhà nước về môi trường. Báo cáo ĐTM được lập nhằm làm rõ các tác động tiêu cực lẫn tích cực của dự án đến môi trường tự nhiên và xã hội, là cơ sở để xây dựng các biện pháp nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực.

2.      Đối tượng áp dụng:

Phụ thuộc vào ngành nghề và qui mô đầu tư (xem tại Phụ lục, Nghị định 21/2008/NĐ-CP)


Sản phẩm liên quan