Địa chỉ

Địa chỉ : 33/32A Nguyễn Thái Sơn ,Phường 3 ,Quận Gò Vấp ,Tp HCM

Điện thoại

08 221 996 93

Email

songma.envi@gmail.com


Hồ sơ khai thác nước ngầm

1. Định Nghĩa

Giấy phép khai thác nước dưới đất là công cụ quản lý trong lĩnh vực Quản lý nhà nước về tài nguyên nước và khoáng sản. Doanh nghiệp có nhiệm vụ lập hồ sơ xin khai thác nước dưới đất gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước và khoáng sản. Hồ sơ phải đảm bảo có các thông tin chính xác về điều kiện địa chất, thủy văn và cấu trúc giếng khoan tại khu vực xin khai thác.

Trên cơ sở báo cáo của doanh nghiệp, Giấy phép chủ nguồn thải chất thải nguy hại được cấp kèm theo 1 cuốn biên lai 6 liên nhằm quản lý quá trình thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại.

2.Đối tượng áp dụng:

Các đối tượng sử dụng nước ngầm cho mục đích sản xuất, kinh doanh (xem thêm Thông tư 02/2005/TT-BTNMT).


Sản phẩm liên quan